3 - izbový byt v obci Nové Mesto nad Váhom

3 - izbový byt v obci Nové Mesto nad Váhom Pripravovaná dražba

Popis predmetu dražby

Pripravujeme dražbu 3 - izbového bytu v obci Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom.

Byt číslo 2) pozostáva z predsiene, kuchyne, WC, kúpeľne, pivnice číslo 2 a troch obytných miestností. Vykurovanie ústredné diaľkové. radiátory panelové. Dvere vstupné pôvodné. Okná zdvojené plastové. Podlahy obytných miestností – parkety, keramická dlažba. lektroinštalácia svetelná - ističe. Rozvod vody studenej a teplej. Zdroj teplej vody z centrálnej kotolne. Kanalizácia z kúpeľne, WC a kuchyne do verejnej kanalizačnej siete. Domový telefón. Káblová televízia. Orientácia: 2 izby na juh, izba a kuchyňa na sever. Kúpeľňa je vybavená vaňou, umývadlom. Údržba je primeraná - technický stav zodpovedá vyššie uvedeným skutočnostiam, prevádzanej údržbe, uvedenému veku bytu a zabudovanému stav. materiálu. Vybavením bytu je jeho vnútorné vybavenie a to vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Vlastníctvo bytu je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu vrátane zárubne a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu studenej a teplej vody, plynu a elektrickými poistkami a elektrickým ističorn pre byt. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Spoločné zariadenia domu: práčovňa, sušiareň, sklad na náradie, spoločná televízna anténa, hromozvody, komíny, domové rozvody teplo nosných médií, vodovodné. kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený. Podiel bytu č. 2 na spoločných častiach a zariadeniach domu je určený z pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a tvorí 6589/207787.  Celková plocha bytu vrátane pivnice je 65,89 m2. 

Bližšie informácie budú zverejnené po vypracovaní Znaleckého posudku.

Iné dražby v tomto kraji

Swipe icon