O dražbách

Týmto, ako záujemca o dražby realizované spoločnosťou Moja Dražobka, s.r.o., IČO: 52 226 697, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 38025/R (ďalej len "Moja Dražobka, s.r.o.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, mailová adresa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako: „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako: „zákon 18/2018“), spoločnosti Moja Dražobka, s.r.o. pre účely zhromažďovania mena  a priezviska, adresy pobytu, poštového, telefonického a mailového kontaktu záujemcov o účasť na dražbe. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí 10 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na: info@mojadrazobka.sk, alebo priamo v sídle spoločnosti: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

 

Uvedené osobné údaje budú spracúvané v mene Moja Dražobka, s.r.o., osobami poverenými spoločnosťou na výkon činností v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb, sprostredkovania predaja, reklamnej a propagačnej činnosti a za účelom správy webovej stránky a informačného systému Moja Dražobka, s.r.o.

 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle Kapitoly III. GDPR. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má v zmysle  čl. 12 GDPR na základe svojej žiadosti právo na bezplatné poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov od prevádzkovateľa, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané pre opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať za vybavenie takej žiadosti od dotknutej osoby primeraný poplatok alebo môže odmietnuť konať na základe takej žiadosti. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 GDPR:

 

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa– Moja Dražobka, s.r.o., IČO: 52 226 697, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, 3. poschodie;

 

 • kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby – Moja Dražobka, s.r.o.  nemá ustanovenú zodpovednú osobu. V prípade  otázok týkajúcich sa GDPR prosím kontaktovať: zemanovic@mojadrazobka.sk;

 

 • účel spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené ako aj právny základ spracúvania;

 

 • oprávnené záujmy prevádzkovateľa – ak sa spracúvanie zakladá podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely občiansko-právneho alebo trestno-právneho konania;

 

 • príjemcovia osobných údajov: konateľ a zamestnanci spoločnosti, poverení na výkon činností v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb, sprostredkovania predaja, reklamnej a propagačnej činnosti, za účelom správy webovej stránky a informačného systému spoločnosti. Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté súdom v prípade občiansko-právneho konania alebo orgánom činným v trestnom konaní v prípade trestno-právneho konania, orgánom kontrolujúcim činnosť dražobníka, notárovi, ktorý osvedčuje priebeh dražby notárskou zápisnicou, navrhovateľovi dražby, v prípade účastníka dražby - vydražiteľa aj príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru;

 

 • Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny;

 

 • doba uchovávania osobných údajov– osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, najdlhšie po dobu archivácie spisu (10 rokov) a v prípade prebiehajúceho občiansko-právneho alebo trestno-právneho konania do jeho právoplatného skončenia;

 

 • dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a má právo namietať proti spracúvaniu a právo na presnosť údajov;

 

 • dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR;

 

 • pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

V súlade s  čl. 15 GDPR dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k nasledujúcim osobným údajom a informáciám:

 

 • účely spracúvania;

 

 • kategórie dotknutých osobných údajov;

 

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

 

 • predpokladaná doba uchovávania osobných údajov (ak je to možné);

 

 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania;

 

 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR;

 

 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, pokiaľ ide o ich zdroj - akékoľvek dostupné informácie.

 

V zmysle čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo, aby prevádzkovateľ vykonal bez zbytočného odkladu opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Podľa čl 17 GDPR má dotknutá osoba právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie jej osobných údajov z dôvodov, že

 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 

 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa osobné údaje spracúvali a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

 

 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2;

 

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

 

 • osobné údaje musia byť vymazané na základe všeobecne záväzného právneho predpisu;

 

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

 

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií,

 

 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

 

 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

 

 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;

 

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Na základe čl. 18 GDPR dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v nasledujúcich prípadoch:

 

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

 

 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 

 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

V zmysle čl. 19 GDPR prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa čl. 16, 17 ods. 1 a 18 GDPR, pokiaľ to nie je nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

 

 • sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a;

 

 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

Podľa čl. 21 GDPR dotknutá osoba má kedykoľvek právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je vykonávané podľa čl 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu. V tomto prípade prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak dotknutá osoba namieta proti  spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Top dražby

Swipe icon