O nás

Po prvé, po druhé, po tretie …predané!

Moja Dražobka, s.r.o. je  nová obchodná spoločnosť špecializujúca sa na organizovanie  dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Spoločnosť, bola založená za účelom zabezpečenia efektívneho vymoženia pohľadávok klientov pri zohľadnení špecifických požiadaviek či osobitných nárokov každého z nich. Sme si vedomí, že realizácia dobrovoľných dražieb nemôže predstavovať iba rutinnú či administratívnu záležitosť, ale vyžaduje aktívny prístup každého pracovníka či poverenej osoby, ako aj toho, že výkon dobrovoľnej dražby nemusí byť vždy tým jediným možným alebo najefektívnejším spôsobom vymoženia pohľadávok. Snažíme sa, v čo najväčšej možnej miere prispôbiť potrebám či požiadavkám každého z klientov, uvedomujúc si pri tom nevyhnutnosť osobitného prístupu, myšlienka „náš zákazník - náš pán“ nevnímame len ako obligatŕone klišé.  

Nie sme síce najväčší, ale o to sa snažíme viac !

Medzi prednosti našej spoločnosti patrí najmä kvalifikovaný, odborne erudovaný a skúsený pracovný tím, dostatok pracovných skúseností, vlastné technické zázemie či prehľadná webová stránka, poskytujúca komplexnú informovanosť navrhovateľom, záujemcom, vydražiteľom či dlžníkom, ako aj plošná spolupráca s viacerými správcami, advokátskymi či realitnými kanceláriami na celoslovenskej úrovni tak, aby bola kontinuálne zabezpečená informovanosť o trhových podmienkach či regionálna zastupiteľnosť. Výkon dobrovoľných dražieb zabezpečujeme na celom územi Slovenskej republiky.   

Profesionálny servis v oblasti dobrovoľných dražieb

Ako spoločnosť kladieme najväčší dôraz na riadnosť, včasnosť a zákonnosť každého úkonu, ktorý vykonávame. Napĺňanie všetkých zákonných náležitosti definovaných pre dražobníka osobitnými predpismi je samozrejmosťou, vrátane zákonom predpísaného poistného krytia. Medzi svojich klientov sme úspešne zaradili správcov konkurznej podstaty, správcovké spoločnosti, bytobé družstvá, bytové podniky a spoločenstvá vlastníkov bytov.

Top dražby

Swipe icon